Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIANรายชื่อคริสตจักรในเขตบางบอน

1. คริสตจักรธารทิพย์
34/42-43 ซ.เอกชัย64/2 บางบอน กทม 10150
โทร 02-895-2594 ,09132-4490

ผู้รับใช้ อ. สมเกียรติ ลิมปิสุข

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-02.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรร่วมพระคุณ
101/33 ซ.พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร แยก 10
ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 02- 4157803

ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย์สมเกียรติ ลิมปิสุข

กืจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระธรรมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา


 © Copyright 2009. Christian Siam.com