Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดกาญจนบุรี

1. คริสตจักรนานาชาติสรรเสริญ
290/11-13 ม.1 ต. เมืองใหม่ ต.ท่าขนุน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทร 0-345-99255 ,0-9822-5517

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. สุรทิน บัวทอง

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรกาญจนบุรีแบ๊บติสต์
1 ม.9 ซ.ไพศาลพัฒนา ถ.อู่ทอง
ต.ปากแพรก อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี 71000
โทร 03451-3708

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. วีระพล อินทระสังขา

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

3. คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี
113 ถ. เตาปูน ต. บ้านเหนือ อ.เมือง จ. กาญจนุรี 71000
โทร 034-513708

ผู้รับใช้ อ.ปรีชา เกิดอยู่

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

4. คริสตจักรภาคที่ 16
73 หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์ 034-688-007
http://www.cct16.or.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

ผู้รับใช้ ศิษยาภิบาลทองดำ   ทองเปราะ   

5. คริสตจักรสังขละบุรี
บ้านช่องลุ หมู่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้
ศิษยาภิบาล : ศบ.สุรชัย เสดวงชัย    
ผู้ช่วยศิษยาภิบาล : ผศบ ดิทู เรืองวิไลพร 
   

6. คริสตจักรยาระเด็น
บ้านห้วยมาลัย หมู่ที่6 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้ ศบ.บุญชม ธรรมอยู่   โทรศัพท์ 081-2881261 

7. คริสตจักรปิล็อคคี่
หมู่บ้านปิล็อคคี่ หมู่ที่ 4 ตำบลปิล็อค อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้

ศิษยาภิบาล : ศจ.เดวิด วนาพิทักษ์กุล โทรศัพท์ 081-0381768
ผู้ช่วยศิษยาภิบาล : ผศบ.บรึทู ศรีเจริญ 

8. คริสตจักรตะนาวศรี
บ้านบ้องตี้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้

ศิษยาภิบาล : ศบ.ไสว จำเริญ โทรศัพท์ 087-807-1232

9. คริสตจักรศรีมงคล
บ้านหนองศรีมงคล ตำบลหนองศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้
ศิษยาภิบาล : ศบ.ทองดำ ทองเปราะ   โทรศัพท์ 089 – 8379151 ,034 - 686658
ผู้ช่วยศิษยาภิบาล : ผศบ.ปอ     โทรศัพท์ 085 - 4297812   

10. คริสตจักรบ้านซองกาเรีย
บ้านซองกาเลีย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รับใช้ ศิษยาภิบาล : ศบ.ซอเจ๊ะ 

11. คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณไทรโยค
255 ม.11 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
ในมูลนิธิบ้านแห่งพระคุณ ,สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
คณะนิกายโปรเทสแตนท์

ผู้รับใช้ ศบ.ยุพิน นัทธิวัน
087-166-0345

แผนที่
คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณไทรโยค กาญจนบุรี
Lum Sum, Sai Yok District, Kanchanaburi 71150
087 166 3225
https://goo.gl/maps/AmJUbKAuvb92

 


 © Copyright 2009. Christian Siam.com