Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตธนบุรี

1. คริสตจักรแสงสว่าง
689 อสรภาพ 9 หิรัญรูจี ธนบุรี กทม.10600
โทร 02-4650216 ,02-4669995 แฟกซ์ 02-4668512

ผู้รับใช้ ศจ.พูลสุข เศรษฐโสภณกุล

กิจกรรม
วันอาทิตย์
- 09.00-10.00 น. รวีผู้ใหญ่ ,อนุชน ,เยาวชน ,ผู้เชื่อใหม่
- 10.00-12.00 น. นมัสการเทศนาผู้ใหญ่, โบสถ์เด็ก ,รวีเด็ก
- 13.30-16.00 น. กลุ่มสามัคคีธรรม สตรี ,บุรุษ ,อนุชน
วันพฤหัส ฯ
-กลุ่มเซลตามบ้าน
วันศุกร์
- ประชุมอธิษฐาน
เสาร์
- ซ้อมเพลง

2. คริสตจักรตลาดพลูแบ๊บติสต์
49 ถ.เทอดไท ต. บางยี่เรือ ธนบุรี กทม 10600
โทร 02-465-3738
แฟกซ์ 0-2465-6188

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ. อัญชลี พิริยะวัฒนพร

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

3. คริสตจักรอิสระภาพ
1209 ถ.อิสรภาพ หิรัญรุจี ธนบุรี 10600
โทร 02-465-5236 ,02-749-1028

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ. อัมพร เหมือนเพชร

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

4. คริสตจักร ที่1 สำเหร่
37 ซ. เจริญนคร 59 ถ. เจริญนคร เขตธนบุรี แขวงสำเหร่ กทม 10600
โทร 02-8777257
Website: www.samraychurch.com 

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ. ประยูร คาระวานนท์

กิจกรรม
วันอาทิตย์
09.00-10.00 น. รวีศึกษา
10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา
13.00 น. ประชุมกลุมตามวัย

วันเสาร์
19.00-20.00 น. อธิษฐาน


 © Copyright 2009. Christian Siam.com