Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตราษฎร์บูรณะ

1. คริสตจักรศูนย์ชีวิตใหม่
486/23-24 ถ.ราษฎร์บูรณะ ซอย 9 เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร 02-468-3069

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. สมคิด ใจน้อย

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

2. คริสตจักรสัมพันธ์บางมด
825/279 ซ.2 แขวงทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ
กทม.101400
โทร 02-871-5132

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. พลวัฒน์ พงศ์พระศิริกุล

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

3. คริสตจักรสัมพันธ์รวมพระพร
141/373 ซ.27 ถ. ประชาอุทิศ
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร 02-872-7138

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. อนุสรณ์ วันนา

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

4. ศาลาธรรมพระคุณยูนเอินธนบุรี
โทร 086-088-1062

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.เฉลิมชัย สมนา


 © Copyright 2009. Christian Siam.com