Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตมีนบุรี

1. คริสตจักรเป็นความรักของพระคริสต์
64/44 รามอินทรา 109 , มีนบุรี , กรุงเทพฯ 10510
โทร 083-001-9102 , 085-144-8588 , 085-149-9947 , 081-402-7055

http://lovejesuschurch.tripod.com/

2. คริสตจักรของพระเจ้าพระรัศมี
99/237-238 ซ.มามีนคอนโดทาวน์ ถ.สีหบุรานุกิจ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Tel. 0-2998-5961-2

ผู้รับใช้ ศจ.เคียงพร ปาร์ค

สังกัด คริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทย(CGT)

3. คริสตจักรเบธเอลไทย
โทร 081-987-3857

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.รูธ ยง จา ซง


4. คริสตจักรประทีปมีนบุรี
โทร 089-006-1035

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.สุมิตรา


5. ศาลาธรรมเก้าพระพร
โทร 081-771-3238

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.สมโภชน์ ดีเทียน


6. คริสตจักรพระพรไทย

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.จินคิว คิม


7. คริสตจักรเบธเอลไทย
โทร 081-987-3857

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.รูธ ยง จา ซง


8. คริสตจักรพระคริสตธรรม

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.สาโรจน์


9. คริสตจักรต้นไม้แห่งชีวิต

 

 © Copyright 2009. Christian Siam.com