Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตจตุจักร

1. คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณ
51/33-34 ซ. วิภาวดี 52 ถ. งามวงศ์วาน ลาดยาว จัตุจักร กทม. 10900
โทร 02-941-2734
แฟกซ์ 02-941-2734

ผู้รับใช้พระเจ้า อศจ. กฤษฎา ชุสกุลธนะชัย

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรพลับพลา
100/45 หมู่บ้านสินพัฒนาธานี ถ.ประชานิเวศน์1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02-954-4131- 3 แฟกซ์ : 02-954-4130
www.plabpla.com , ppchurch@plabla.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ. สมเกียรติ วรรณศรี, อ.โยชนา แสนอยู่,อ. อดิศร ยุทธโยธิน

กิจกรรมวันอาทิตย์
08.00- 08.45 น. อธิษฐานรับอรุณ
09.00- 09.50 น. เรียนรวี
10.00- 12.00 น. นมัสการ/เทศนา
13.00- 17.00 น. กลุ่มเสริมสร้าง
กิจกรรมวันพุธ
19.00- 21.00 น. คืนอธิษฐาน

3.คริสตจักรพันธสัญญา
ตู้ ป.ณ.6 จันทร์เกษม ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

4.คริสตจักรบ้านพระคริสต์
โทร 086-612-3473
Email: pastormanj@hotmail.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.มาโนช ศรีสูงเนิน


5.คริสตจักรแบ๊บติสต์บางเขน
โทร 02-561-5142, 02-579-8764

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.พรศักดิ์ สุขะจินตนากาญ


6.คริสตจักรไบเบิลไทยแลนด์
โทร 081-918-1220, 02-932-7803

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.ถวัลย์ สังข์เพ็ชร


 © Copyright 2009. Christian Siam.com