Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดภูเก็ต

1. คริสตจักรไทยภูเก็ต ภาคที่ 17 มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย
สโมสรหมู่บ้านวิลล่า 3 (สระว่ายน้ำ) ถ.เจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร0 086-9504157

ผู้รับใช้พระเจ้า
คศ.ออนศรี ทุมิลโล (ศิษยาภิบาล) )

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรภูเก็ต
ถ.เจ้าฟ้า (ติดกับ Big One) อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076-224396
www.phuketchurch.com

ผู้รับใช้พระเจ้า อ.ธานี ศรีวิรัตน์

กิจกรรมวันอาทิตย์

09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นัมสการ / เทศนา

3. คริสตจักรพระนิเวศ ป่าตอง
110 /12 ถ.ทวีวงศ์ (หน้าตึกป่าตองทาวเวอร์) ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
Website: www.phuketchurch.net

ศบ. ศจ.สมพร นานานิคม (086 - 1874756)

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ/ เทศนา

4. คริสตจักรพระนิเวศ ภูเก็ต
เลขที่ 40 / 36 ซ.เจ้าฟ้า 3 (ซ.ทรงคุณ) ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
Website: www.phuketchurch.net
โทร 08 – 6693 – 7302

ศิษยาภิบาล อ.ชาญวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร (โทร 086- 6937302 )
e-mail : chanphuket007@gmail.com

กิจกรรม
วันอาทิตย์

-08.00-09.00 น. อธิษฐาน
-09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

ระหว่างสัปดาห์
วันศุกร์
19.30-21.00 น. นมัสการ /อธิษฐาน

5. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ภูเก็ต
74/123 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076-246-380
www.phuketchristiancentre.org

ผู้รับใช้ Rev.Brian Burton


 © Copyright 2009. Christian Siam.com