Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดปัตตานี

1.คริสตจักรพระพรปัตตานี
5/93 ถนนจรูญสำราญ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

Tel: (073) 312469
email: pbc_312469@hotmail.com

2. คริสตจักรร่มเย็นปัตตานี
181/345 ม. 1 ถ. เจริญประดิษฐ์
ต.รูสะมิแล อ. เมือง
ปัตตานี 94000
โทร 01-276-0240

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. สุทัศน์ เต้าแก้ว

กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา


 © Copyright 2009. Christian Siam.com