Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดร้อยเอ็ด

1. คริสตจักรบ้านแสนสี
124/11 บ้านแสนสี
ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตน์
ร้อยเอ็ด 45190
โทร 06-224-0750

ผู้รับใช้พระเจ้า อศจ. ประเสริฐ หงษ์โสดา

กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา

2. คริสตจักรโนนเดื่อง
132 หมู่ 5 ต. มะอึก อ. ธวัชบุรี
จ. ร้อยเอ็ด 45000
โทร 043-514823

ผู้รับใช้พระเจ้า
ว่าที่ ศบ. พรหมวาส แอกอ้วน

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

วันพุธ
19.00-20.00 น. อธิษฐาน

วันเสาร์
09.00-12.00 น.อนุชนโนนมะเดื่อง
18.00-20.00 น.อนุชนหนองผักแว่น

3. คริสตจักรร่มเย็นธวัชบุรี
34 ม.1 บ้านนิเวศน์
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี
ร้อยเอ็ด 45170
โทร 04-356-9110

ผู้รับใช้พระเจ้า คศ. เสกสรรค์ ศิริทองสุข

กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา

4. คริสตจักรโพนทองเปราซิม
389/9-11 ถ.กำเนิดเพชร หมู่ 1 ต.แวง
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 43110
โทร. 0-4357-1177

ผู้รับใช้ คุณสุรพล ทิพอาจ

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00-10.00 น. รวีศึกษา
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

5. ศูนย์ประกาศคริสตจักรสดุดีร้อยเอ็ด
135 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 40000
โทร. 0-9525-8039

ผู้รับใช้ อ.พิเชษฐ์ ท้าวทอง

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00-10.00 น. รวีศึกษา
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

6. คริสตจักรบ้านดงครั่งน้อย
240 หมู่ที่ 2 ต.ดงครั่งน้อย
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
โทร. 086-874-1959

ผู้รับใช้ คุณชมภู อินทร์พันธ์

7. คริสตจักรบ้านเขวา
12 บ้านเขวา หมู่ที่ 3 ต.ดงแดง
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180

ผู้รับใช้ คุณบุญมา นรชาญ

8. คริสตจักรดงครั่งใหญ่
31 หมู่ที่ 2 ต.ดงครั่งใหญ่
อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

ผู้รับใช้ คศ.ครองชีพ โพธิสาร


 © Copyright 2009. Christian Siam.com