Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสุโขทัย

1. คริสตจักรสมานสามัคคีไกรนอก
119 ม. 5 ต. ไกรนอก
อ. กงไกรลาศ
สุโขทัย 64170
โทร05-565-7013

ผู้รับใช้ อ. ดวน สุรินทร์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา

2. กลุ่มคริสเตียนเมืองเก่า

3. คริสตจักรความหวังสุโขทัย

4. คริสตจักรของพระคริสต์
โทร 089-262-7630

ผู้รับใช้
อจ.สำราญ ศรีสุธรรม


5. คริสตจักรสุโขทัย
โทร 055-612-832, 089-008-6157

ผู้รับใช้
อจ.เสาวนี จูโล่


6. บ้านสันติสุข
โทร 085-119-2800

ผู้รับใช้
อจ.วัลลภ เกอร์เบอร์


7. คริสตจักรสมานสามัคคีเมืองสุโขทัย
โทร 087-202-9198

ผู้รับใช้
อจ.สุนันท์ทา ธูปเรือง


8. คริสตจักรของพระเจ้าบ้านวังหิน

9. คริสตจักรสมานสามัคคียางซ้าย

10. กลุ่มคริสเตียนเด่นหญ้าก่อน

11. กลุ่มคริสเตียนบ้านใหม่สุขเกษม

12. กลุ่มคริสเตียนคลองตะเข้

13. คริสตจักรความหวังกงไกรลาศ

14. คริสตจักรธารน้ำทิพย์

15. คริสตจักรสัมพันธ์ธารน้ำแห่งชีวิต
โทร 081-973-0130

ผู้รับใช้
อจ.วิโรจน์ เทีบบทอง

16. สถานประกาศหนองตาเผ็ง
โทร 089-557-5137

ผู้รับใช้
อจ.ลำเอียง บุญหล้า

17. คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านด่านลานหอย
โทร 055-634-334, 055-634-334

ผู้รับใช้
อจ.คำปัน วงษ์กล่ำ

18. กลุ่มคริสเตียนหนองจัง

19. กลุ่มคริสเตียนบ้านใหม่ปากคลองร่วม
ผู้รับใช้
อจ.ทองพูล วิชัยวงศ์

20. กลุ่มคริสเตียนวังน้ำขาว

21. คริสตจักรสมานสามัคคีหนองหญ้าปล้อง
โทร 087-201-7384

ผู้รับใช้
อจ.ประมวล เพชรกลัด

22. คริสตจักรศรีนคร
โทร 086-179-7323 , 086-179-7323

ผู้รับใช้
อจ.เกรียงไกร มัลลิกา

23. คริสตจักรสะพานยาว - ม้ง
ผู้รับใช้
ผป.เลาว้าง แซ่ท้าว

24. กลุ่มคริสเตียนรังถ้ำ
โทร 086-211-7641

ผู้รับใช้
อจ.บุญส่วน แว่นทอง

25. คริสตจักรสมานสามัคคีห้วยระแฮ่ - ลีซอ
โทร 089-860-3453

ผู้รับใช้
อจ.บุญส่วน แว่นทอง

26. คริสตจักรสมานสามัคคีวังค่า

27. คริสตจักรท่าแพ - ม้ง
ผู้รับใช้
อจ.ยิ่ง แซ่ว้าง

28. กลุ่มคริสเตียนปากทรวง

29. กลุ่มคริสเตียนบึงบอน

30. คริสตจักรห้วยอ้อม - ม้ง


31. คริสตจักรห้วยอัน

32. กลุ่มคริสเตียนบ้านกรุ

33. กลุ่มคริสเตียนวังสมบูรณ์
โทร 087-202-9198

ผู้รับใช้
อจ.สุนันท์ทา ธูปเรือง

34. ศาลาธรรมบ้านสามเรือน - จีน

35. กลุ่มคริสเตียนสวรรคโลก

36. ศาลาธรรมสวรรคโลก
ผู้รับใช้
อจ.เกรียงไกร ชัยเลิศ

37. คริสตจักรความหวังสวรรคโลก

38. คริสตจักรสมานสามัคคีไม้งาม

 © Copyright 2009. Christian Siam.com