Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดนครสวรรค์

1. คริสตจักรนครสวรรค์
9/9 ซ.สวรรค์วิถี 31 ถ. สวรรค์วิถี ต. ปากน้ำโพ อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000
โทร 056-222141

ผู้รับใช้ อ. พิชิต สุปัญโญ

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.30-10.30 น. ระวีศึกษาผู้ใหญ่
10.30-12.30 น. นมัสการ/ เทศนา

2. คริสตจักรอำเภอโกรกพระ
38/13 ม .2 ต. โกรกพระ
อ. โกรกพระ
นครสวรรค์ 60170
โทร 05-632-0022

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. สมชาย พรมไทยสงค์

กิจกรรมวันอาทตย์
09.00-120.00 นมัสการ/เทศนา

3. คริสตจักรสามัคคี
952/1 ถ.สวรรค์วิถี
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. (056) 220-551

ผู้รับใช้ ศจ.โทนี่ วิลสัน

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00น. นมัสการ/เทศนา

4. คริสตจักรวิถีสวรรค์
962/23 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.056-310-834

ผู้รับใช้อศจ.สมปอง ผุดผ่อง

5. คริสตจักรพึ่งพระพรที่ 1
ตู้ ปณ.12 ต.ลาดยาว
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60150
โทร.086-201-6497

ผู้รับใช้ คศ.บรรเริง เติมขุนทด

6. คริสตจักรร่มพระคุณท่าตะโก
840/1 หมู่1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
โทร.056-360-571

ผู้รับใช้
อจ.อรวรรณ มีทับ

7. คริสตจักรร่มพระคุณไพศาลี
137/1 หมู่6 ต. โคกเผื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
โทร.056-360-571

ผู้รับใช้
อจ.อรวรรณ มีทับ

8. คริสตจักรหนองบัว
265/7 หมู่ 3 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
โทร.056-251-377

ผู้รับใช้
อจ.โน้ม โลหะเวช

9. คริสตจักรพยุหะคีรี
100/44 ม. 2 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
โทร.081-046-0621

ผู้รับใช้
อจ.ประสิทธิ ภูมิแสนโคตร

10. คริสตจักรลาดยาว
109 ม. 5 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

11. คริสตจักรชุมแสง
88/2 ถ. แสงกาญจนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
โทร.089-513-4488

ผู้รับใช้
อจ.สมัย อั้งอมร

12. คริสตจักรสัมพันธ์ตาคลี
10 ถ.ทวีชัย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
โทร.056-315-253, 087-975-052

ผู้รับใช้
อจ.สุชาติ มงคลประภัสสร

13. คริสตจักรตากฟ้า
33 ร้านตากฟ้าวิทยุ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
โทร.056-241-313

ผู้รับใช้
อจ.ธนิต โลเกศทวี

14. คริสตจักรท่ามะกรูด
126 ม. 10 ต. แม่เปิ่น อ.แม่เปิ่น จ.นครสวรรค์

15. สถานอบรม ชีวิทัศนวัฒน์
110/28-31 ถ.รังสิโยทัย ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

16. คริสตจักรสัมพันธ์บรรพตพิสัย
745 หมู่ 1 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
โทร.056-222-141, 081-707-3995

ผู้รับใช้
อจ.ศุภโชติ สุขคุ้ม

17. คริสตจักรความหวังนครสวรรค์

18. คริสตจักรความเชื่อเพื่อพระคริสต์

19. สถานประกาศคริสตจักรสัมพันธ์หนองกรด
โทร.081-727-0852

ผู้รับใช้
อจ.วรรณพ หมีเทศ

20. คริสตจักรสถานประกาศพนาสวรรค์
โทร.086-201-6497

ผู้รับใช้
อจ.บรรเริง เติมขุนทด

21. คริสตจักรความหวังตาคลี

22. คริสตจักรตาคลี
โทร.089-961-6774

ผู้รับใช้
ศบ.บพิธ บัวเย็น

23. คริสตจักรศูนย์ชีวิตคริสเตียนนครสวรรค์

24. คริสตจักรความหวังลาดยาว

25. คริสตจักรบ้านเกาะกะบากสัมพันธ์ลาดยาว

26. คริสตจักรความหวังหนองบัว


 © Copyright 2009. Christian Siam.com