Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดจันทบุรี

1. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์จันทบุรี
15/25 ถ. เทศบาล2 ต. วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร 0-3931-1106

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.กิติศักดิ์ ลิมปิธนกุลชัย

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00 น.- 10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00 น.- 12.00 น. นมัสการ

2. คริสตจักรคริสเตียนจันทบุรี
22/169-170 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร.089-748-4537

ผู้รับใช้พระเจ้า ตคศ.ยุพิน วรเศรษฐสิน

 


 © Copyright 2009. Christian Siam.com