Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสระบุรี

1.คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์สระบุรี
203 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ปากเพียว
อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทร. 0-3631-8166

ผู้รับใช้ ศจ.ประสาทพร ไตรวุฒิพงศ์

กิจกรรม
วันอาทิตย์
-09.00-10.00 น. รวีศึกษา
-10.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา

2. คริสตจักรKhaokuba

3. คริสตจักรTam grabawk - ม้ง

4. คริสตจักรความหวังสระบุรี

5. คริสตจักรพระคุณพระเจ้าสระบุรี
โทร 081-780-1516

ผู้รับใช้
อจ.พงษ์นคร แซ่อึ้ง


6. คริสตจักรร่วมนิมิตสระบุรี
โทร 086-319-7450

ผู้รับใช้
อจ.ประทวน รัศมี


7. คริสตจักรสัมพันธ์สันติภาพ
ผู้รับใช้
อจ.สมบัติ เคอร์ทิศ


8. จุดประกาศสระบุรี

9. คริสตจักรมงคลเลิศวิไล
โทร 081-771-6123

ผู้รับใช้
อจ.แจ๊ว ประเทศ


10. คริสตจักรพระเจ้าทรงนำแก่งคอย
โทร 089-160-6477

ผู้รับใช้
อจ.ไสว ทับทิม


11. คริสตจักรความหวังแก่งคอย

12. คริสตจักรสัมพันธ์ชีวิตใหม่ทับกวาง

13. สถานประกาศไมตรีจิตทับกวาง

14. คริสตจักรความหวังบ้านหมอ

15. คริสตจักรสัมพันธ์พระพรสันติสุขพระพุทธบาท
โทร 036-323-694

ผู้รับใช้
อจ.เจริญ พึ่งครุฑ


16. คริสตจักรความหวังมวกเหล็ก

17. คริสตจักรความหวังวิหารแดง

18. คริสตจักรความหวังหนองแค


 © Copyright 2009. Christian Siam.com