Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดสมุทรสงคราม

1. คริสตจักรใจสมานสมุทรสงคราม
134/43 ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร. 034 -717917 มือถือ อ.ก้องภพ 07 - 0811988

ที่อยู่ ตู้ ปณ.90 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
www.jaisamarn.org

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.ก้องภพ - คุณปัทมท ภู่จันทร์

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00- 10.00 น.ศึกษาพระคัมภีร์
-10.00- 12.00 น. นมัสการ์/เทศนา

2. คริสตจักรความหวังสมุทรสงคราม
โทร 081-655-8561

ผู้รับใช้
อจ.นวลจันทร์ พัฒจันทร์หอม © Copyright 2009. Christian Siam.com