Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดนนทบุรี

1. คริสตจักรฟรีเมทโธดิสต์บางกอก
479 อาคาร 82 ชั้น 2 ถ.บอนด์สตรีท
เมืองทองธานี ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120
โทร 02-960-1569 ,02582-35-36

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ. ดร. องอาจ ชูทอง

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์ /นมัสการ/เทศนา

2. คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์นนทบุรี
7 ซ.ทานสัมฤทธิ์21/5 ถ.ติวานนท์ 38 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 02-9500725

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.สิทธิพงษ์ คงชัยภูมิ , อ. กาญจนา การะยะ

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.30-12.00 น. นมสัการ / เทศนา
11.00-12.00 น. คริสตจักรเด็ก

3. คริสตจักรน้ำพระทัย 2
เลขที่ 33 ถ. ติวานนท์ (สี่แยกแคลาย)
ต. บางกระสอ
อ. เมือง นนทบุรี 11000
โทร 02-591-9311-3 ,02-960-4577 กด 1-2

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.อนุชิต โรจน์สรรเสริญ

4. คริสตจักรถวายพระเกียรติ 3
9/276 ม.ศิริวรรณ 2 ถ. บางกรวย-ไทน้อย อ.เมือง จ. นนทบุรี
โทร 03-057-0448 ,05-917-7911

ผู้รับใช้พระเจ้า อ.นิลวรรณ , อ. อาทิตย์ ,มารุต

กิจกรรมวันอาทิตย์

10.00-12.00 น. นมัสการ
13.30-16.00 น. สามมัคคีธรรม

5. คริสตจักรชีวิตนิรันดร์
199/1-2 แคลายทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.ติวานนท์ หมู่ 8
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร. 0-2950-2552, 0-1874-2631

ผู้รับใช้
ศจ.ดรสตีฟ เรย์ เซ็นโอแวช

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-10.00น. ศึกษาพระคัมภีร์
10.00-12.00น. นมัสการ/เทศนา

6. คริสตจักรสัมพันธ์ประชานิเวศน์
40/2943 ประชานิเวศน์ 3 ต. ท่าทราย
อ. เมือง นนทบุรี 11000
โทร02-589-4207 แฟกซ์ 02-580-6628

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ. ชาติชาย บุญจินดาทรัพย์
Kenmasterz1@hotmail.com

กิจกรรมวันอาทิตย์
-08.30 น. ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่/ กลุ่มอธิษฐาน
-09.30 น. รวีศึกษาผู้ใหญ่
-10.30 น-12.00 น. นมัสการเทศนา
-13.30 น. สามัคคีธรรมรอบบ่าย
-14.30 น. ชั้นเรียนพระคัมภีร์
-16.00 น. กิจกรรมอื่น ๆ (ประกาศ .แจกใบปลิว ฯ)

7. คริสตจักรแบ๊บติสต์นนทบุรี
86 ถ.ประชาราษฎร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2968-3056-7 086-377-9207 Fax 0-2968-6095

ศิษยาภิบาล อ.เรวัฒน์ เทพจักร์

กิจกรรมวันอาทิตย์

09.00-12.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์ / เทศนา

8. คริสตจักรกระแสพร (Streams of Blessings Church)
2/16 หมู่ 6 ถ.นครอินทร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100
โทร 0-2966-6774, 084-435-3564, FAX: 0-2966-5672

คณะศิษยาภิบาล
อ.อรรถสิทธิ์ ชำนาญเอื้อ shepherohm@gmail.com
อ.ชาติชาย จารุวาที ekbible@gmail.com
ผป.อุทัย ลัชชานนท์ lachchanon@hotmail.com


กิจกรรมวันอาทิตย์

9.00 - 9.30 กลุ่มอธิษฐาน

9.00 - 10.15 ชั้นบัพติสมาและสมาชิกใหม่

9.30 - 10.20 ชั้นเรียนศึกษาพระคัมภีร์

10.30 - 12.15 นมัสการพรเจ้า, ฟังพระคำ

12.15 - 13.30 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.00 สามัคคีธรรม แยกกลุ่มตามวัย


วันอังคาร ถึง วันศุกร์ มีกลุ่มสามัคคีธรรมตามบ้าน ติดต่อสอบถามได้ที่คริสตจักร

วันเสาร์ 8.00 - 16.00 พันธกิจเด็กร่วมกับ Compassion 

19.00 - 19.30 สามัคคีธรรม ทีมนมัสการ

9. คริสตจักรแจ้งกิตติคุณ
46/16 ม. 2 ซ.ต้นแทน ถ.แจ้งวัฒนะ 28
ต.บางตลาด ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120
โทร 02-920-3269

ผู้รับใช้พระเจ้า ศบ. ประวัติ สุพรรณ

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์ / นมัสการ / เทศนา

10. คริสตจักรเสริมสุข
42/69-70 ถ.สุขาประชาสรร 3
ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120
โทร 02-583-0189 ,02-583-0080

ผู้รับใช้พระเจ้า ดร. พัชรี เอี่ยวอ่องพันธ์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์ /นมัสการ /เทศนา

11. คริสตจักรปากเกร็ด
56/14 ซ. แจ้งวัฒนะ 11 ถ. แจ้งวัฒนะ อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โทร 02-5837534

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.แสง ศิริเธียรวานิชกุล

กิจกรรมวันอาทิตย์ -
-09.00-09.50 น. เรียนพระวจนะ
-10.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

www.pakkretchurch.org

12. ศูนย์คริสเตียนสามัคคี

13. คริสตจักรสัมพันธ์ประชาคมแจ้งวัฒนะ
39 /237 ม. 3 ซ.นิธดาธานี ถ. สามมัคคี ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร 08-58148444
e- mail :wuning@securenym.net

ผู้รับใช้ อ.อ.ธัญญาพร นวจองพันธ์

กิจกรรมวันอาทิตย์

- 11.00-12.30 น.นมัสการเทศนา
- 13.00-14.00 น.ศึกษาพระคัมภีร์

14. คริสตจักรสะพานเหลืองบางบัวทอง
83/19 มิตรประชาวิลล่า ม. 6 ถ. บางกรวย- ไทรน้อย อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110
โทร 02-9036001 แฟกซ์ 02-9036001

ผู้รับใช้ อศ. จำปี พาชื่น

กิจกรรมวันอาทิตย์
- 10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา
- 13.00-14.00 น. กลุ่มสายใย
- 16.00-18.00 น. ฝึกฟุตบอลเด็ก ๆ

วันพุธ
- 17.30-18.30 น.แอโรบิค

วันศุกร์
- 17.30-18.30 น.แอโรบิค
- 19.00-20.00 น. อธิษฐาน

วันเสาร์
- 10.00-12.00น. สอนภาษาอังกฤษ –กีต้าร์
- 16.00-18.00น. สอนฟุตบอลเด็ก

15. คริสตจักรใจสมานนนทบุรี
1/218 หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ม. 12 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11140
โทร. +66(0)2921-2014
www.jaisamarn.org

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.สงกรานต์ วาทะสิทธิกุล
E-mail: samar-w@clicrta.com

กิจกรรมวันอาทิตย์
-09.00- 10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
-10.00- 12.00 น. นมัสการ/เทศนา

16. คริสตจักรเมืองทอง
1/46 ม.8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-984-5782

ผู้รับใช้ อ.อุดม ส่องทางธรรม

กิจกรรมวันอาทิตย์
- 9.00- 14.00 น. นมัสการ / เทศนา / กิจกรรม

17. องค์กรไครอส
55/247 ถ. งามวงศ์วาน อ. เมือง จ. นนทบุรี 10210

องค์กรเพื่อฝึกอบรมมิชชั่นนารี

ผู้อำนวยการในประเทศไทย
LORRAINE DIERCK
lorraine@goodnewsteam.com

18. คริสตจักรบางบัวทอง
182/25-27 ม.5 ถ.เทศบาล 11
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร 02-920-3269
Website: http://www.bangbuathongchurch.org/  

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. บุญยก บูญทา

กิจกรรมวันอาทิตย์
08.00-12.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์ /นมัสการ / เทศนา

19. คริสตจักรน้ำแห่งชีวิต
109/76 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร.0-2880-6651

ผู้รับใช้พระเจ้า คศ.เอนก ศรีสุข

20. คริสตจักรความหวังนนทบุรี

21. คริสตจักรแบ๊บติสต์ความเชื่อ

22. ศาลาธรรมแสงประเสริฐ
โทร.081-694-8610

ผู้รับใช้
ศบ.เชาวลิตต์ เวชประสิทธิ์

23. คริสตจักรชีวิตใหม่บางบัวทอง
โทร.02-885-0983

ผู้รับใช้
ผป.สมเกียรติ โอภาสเกียรติ

24. ศาลาธรรมแสงสันติภาพ
โทร.084-076-0317

ผู้รับใช้
ศบ.กอบเกียรติ ดีระพัฒน์


25. ศูนย์ประกาศแบ๊บติสต์บางใหญ่

26. คริสตจักรความหวังบางใหญ่

27. คริสตจักรแบ๊บติสต์ศิโยน

28. คริสตจักรใจสมานรัตนาธิเบศร์

29. คริสตจักรศูนย์ชีวิตคริสเตียนบางบัวทอ ง

30. คริสตจักรความหวังปากเกร็ด

31. คริสตจักรพลังมหัศจรรย์
โทร.085-912-7239

ผู้รับใช้
ศบ.ภาคภูมิ สงวนพงษ์

32. คริสตจักรมหาพรนนทบุรี

33. คริสตจักรของพระคริสต์ปากเกร็ด

34. ศาลาธรรมแจ้งวัฒนะ

35.
คริสตจักรพักพิงในพระเจ้า
5/6 หมู่1 (ธราลักษณ์แมนชั่น) ซอยวัดสมรโกฏิ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์โทรติดต่อ: 081-5671179
http://www.facebook.com/pakpingchurch


ผู้รับใช้: อาจารย์นันทนัช จิตจำนงค์เมต (แป้ง)


 © Copyright 2009. Christian Siam.com