Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดลพบุรี

1.คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์ลพบุรี
16/1-3 ซ.ขุนเทพกวี ถ.สีหราชเดโชชัย
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง
จ. ลพบุรี 15000โทร 036-42-0821

ผู้รับใช้ อศจ. มนตรี จินะชัย

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นัมสการ/เทศนา

2.คริสตจักรสัมพันธ์พระสิริ
เลขที่ 104 ม.3 ซ.ท่าศาลา15 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร 088-2424350

ผู้รับใช้พระเจ้า อ.มงคลชัย อาจสมบูรณ์

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00 -12.00 น. นมัสการ / เทศนา
วันเสาร์
19.00 น. กลุ่มเซล
วันศุกร์
17.30 น. กลุ่มเซล
วันอังคารที่ 2 , 4 ชองเดือน
19.00 น. อธิฐาน

3. สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ เขต 4

4. คริสตจักรความหวังโคมตูม
โทร 086-752-9949, 086-752-9949

ผู้รับใช้
อจ.พรวุฒิ วงศ์กระแสมงคล

5. คริสตจักรความหวังลพบุรี
โทร 086-752-9949, 086-752-9949

ผู้รับใช้
อจ.พรวุฒิ วงศ์กระแสมงคล


6. คริสตจักรสัมพันธ์ลพบุรี
โทร 036-656-031

ผู้รับใช้
อจ.ลำพอง วิงวอน


7. คริสตจักรแห่งชัยชนะของพระเจ้า
โทร 084-111-2451

ผู้รับใช้
ศจ.นฤพนธ์ กิตติคุณโนกณธ์


8. คริสตจักรโคกเจริญ
ผู้รับใช้
อจ.ศรีนวล สาลิกา


9. คริสตจักรโคกสำโรง
โทร 087-060-7013

ผู้รับใช้
อจ.เย็น นามวิเศษ


10. คริสตจักรความหวังชัยบาดาล
โทร 089-090-7206

ผู้รับใช้
อจ.บุปผา แสงภู่


11. คริสตจักรสัมพันธ์ลำนารายณ์
ผู้รับใช้
อจ.นคร จันทรภาค


12. คริสตจักรท่าวุ้ง
โทร 081-851-8270

ผู้รับใช้
อจ.ยุทธศิลป์ แย้มเจริญ


13. คริสตจักรสัมพันธ์บ้านหมี่รูธ
โทร 036-628-442

ผู้รับใช้
อจ.สนั่น เหมือนโพธิ์


14. คริสตจักรนำพระพรพัฒนานิคม

367 / 74 – 76 ซ. 12  ม. 7 ถ.สายตรีลพบุรี – วังม่วง
ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี  15220
(ตู้ ป.ณ. 14 อ.พัฒนานิคม)
โทร 081-293-9127, 086-030-1805, 036 – 436 563


ผู้รับใช้
อจ.ณัฐกฤษ นามประเสริฐ

Email: Nam_pra_sert@hotmail.com

15. คริสตจักรความหวังสระโบสถ์
โทร 086-377-1508

ผู้รับใช้
อจ.อัญชลี ชูเกตุ


16. คริสตจักรพันธมิตรไทยนานาชาติหนองอม่วง
ผู้รับใช้
อจ.เจริญ ศรีวิมล


 © Copyright 2009. Christian Siam.com