Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดชัยนาท

1. คริสตจักรสัมพันธ์มโนรมย์
317/10 หมู่ 4 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โทร 0-5649-1386

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.30 - 10.30 เรียนพระคัมภีร์ (ชั้นผู้เชื่อใหม่/ชั้นผู้ใหญ่)
10.30 - 12.00 นมัสการ / เทศนา

2. โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์
164 หมู่ 3 ต. คุ้งสำเภา อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 17110
โทร 0-5649-1005, 0-5849-1296 โทรสาร 0-5649-1084

e-mail: th-mchoffice@omf.net

3. คริสตจักรความหวังชัยนาท

4. คริสตจักรชัยนาทแบ๊บติสท์

5. คริสตจักรสัมพันธ์หนองแซง

6. คริสตจักรชัยนาท
ผู้รับใช้
อจ.วิชาญ หอเอี่ยม


7. ค่ายคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

8. สุสานคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลาง

9. คริสตจักรสัมพันธ์แสงประทีป
โทร 056-461-681

ผู้รับใช้
ศบ.บุญมา วิจิตรพงษ์สกุล


10. คริสตจักรสรรคบุรี
ผู้รับใช้
อจ.อุดม จันทร์เรือง


11. คริสตจักรของพระเจ้าหันคา
ผู้รับใช้
อจ.เทวิน จันทร์งาม


 

 © Copyright 2009. Christian Siam.com