Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในจังหวัดอ่างทอง

1. คริสตจักรอ่างทองแบ๊บติสต์
โทร 035-614-437

ผู้รับใช้
อจ.ขวัญชัย ฉ่ำวิเศษ

2. คริสตจักรความหวังอ่างทอง
โทร 086-132-7094

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.วิริยะ สุนตราวิรัตน์

3. คริสตจักรความหวังวังน้ำเย็น

4. คริสตจักรโพธิ์ทอง
โทร 089-082-6118

ผู้รับใช้
อจ.พเยาว์ มั่นเมือง

5. คริสตจักรเสียงเพลง
โทร 089-803-0231

ผู้รับใช้
อจ.ประกอบ กิจศุภไพศาล

6. คริสตจักรความหวังป่าโม่

7. Home Church

ผู้รับใช้
ประจวบ อินทร์สุ่ม

8. คริสตจักรความหวังวิเศษชัยชาญ © Copyright 2009. Christian Siam.com