Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตยานนาวา

1. คริสตจักรชีวิตใหม่สาธุประดิษฐ์
265 /262 หมู่บ้านทวีสุข ซ. สาธุประดิษฐ์ 15 ยานนวา กทม. 10120
โทร 02-211-8956

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.30-12.00 น. นมัสการ /เทศนา
13.15-14.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
14.00-15.00 น. อนุชน

2. คริสตจักรท้องถิ่น
265/262 ซ. สาธุประดิษฐ์ 15 ถ. สาธุประดิษฐ์ อ. ยานนาวา กทม. 10120
โทร 02-2118456 , 02-2122443

กิจกรรม
วันอาทิตย์
- 10.30-12.00 น. นมัสการ
- 13.30-15.00 น. อนุชน

3. คริสตจักรพระกรุณาธิคุณ
โทร 02-885-0983

ผู้รับใช้พระเจ้า
ผป.สมเกียรติ โอภาสเกียรติก

4. คริสตจักรชีวิตวัฒนา

5. คริสตจักรปีติยินดี

6. คริสตจักรสันธรรม(1977)
175/28-30 ซ.อมร ถ.นางลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร 02-286-6490, 081-298-0337, 086-639-4117


www.santitum.com 
อีเมล์ : peacechurch1977@gmail.com

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.กฤษชัย บัวทอง © Copyright 2009. Christian Siam.com