Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตวังทองหลาง

1. คริสตจักรลาดพร้าว
6 วังทองหลาง ซ.ลาดพร้าว 58 ถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-539-0392

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. ปรีดา หงษ์ศาแก้ว

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

2. คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าวแบ๊บติสต์
28 ซ.จันทิมา 2 ถ.ลาดพร้าว 80
วังทองหลาง กทม. 10310
โทร 02-932-7249 ,02-932-7495
แฟกซ์ 02-932-7248

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ/เทศนา


3. คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯ
โทร 02-539-4565, 02-530-4416

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.นิรุจน์ จันทร์ก้อน


4. คริสตจักรสันติสุขกรุงเทพฯ
โทร 086-785-9630

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.อำนาจ กังเทเวศ


5. ศูนย์เยาวชน
โทร 081-657-7110

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.โทโมโกะ สิน ทากุชิ


6. คริสตจักรพันธกิจไทยทรินิตี้กรุงเทพ

7. คริสตจักรพระคุณกรุงเทพฯ

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.จิรา ชอง

 

 © Copyright 2009. Christian Siam.com