Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตสายไหม

1. คริสตจักรสะพานใหม่
3/512 ม. 6 ถ. พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 02-972-0754

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. วิจารณ์ ตันติรังสี

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

2. คริสตจักรออพระพร
โทร 089-698-4198

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศบ.ดุษดี ราชอภัย

3. สถานประกาศแบ๊บติสต์ร่มพระคุณออเงิน

4. คริสตจักรซีโอนสายไหม
 © Copyright 2009. Christian Siam.com