Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตภาษีเจริญ

1. คริสตจักรปิติยินดี
14/1 ซ.มะพร้าวเตี้ย ถ.จรัญ 13 บางแวก คลองขวาง ภาษีเจริญ 10160
โทร 0-2410-1932

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.สงวน แสมแก้ว

กิจกรรมวันอาทิตย์
10.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรร่มเย็นธนบุรี
68/45 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10260
โทร.0-2801-0976 แฟกซ์.0-2801-1868


ผู้รับใช้พระเจ้า อศจ.กฤษฎา ชูสกุลธนะชัย

3. คริสตจักรข่าวดีภาษีเจริญ
74/9 ม.14 ซ.ยิ้มประยูร บางหว้า ภาษีเจริญ กทม.10160
Tel. 0-2455-9403, 08-4360-829

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.ประพันธ์ ณ เชียงใหม่

สังกัด สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (ELC)

4. คริสตจักรร่มพระคุณ

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ.สุพจน์ สินพิชิต


5. คริสตจักรของพระคริสต์ภาษีเจริญ

6. คริสตจักรเจินเยซูเจี้ยวเฮว่ย


 © Copyright 2009. Christian Siam.com