Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตลาดกระบัง

1. คริสตจักรอังกูรกรุงเทพ
111/341 เคหะชุมชนร่มเกล้า (โซน 12)
คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 02-916-1749

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.สุรชัย แจ่มศรี

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ / เทศนา

2. คริสตจักรมหาพรลาดกระบัง
108/109 ม.4 ต.คลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร 09-005-5632

ผู้รับใช้พระเจ้า ผป. วิเชียร ศรีอนันต์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ /เทศนา

3. คริสตจักรสัมพันธ์สุวรรณภูมิ
129/28 การเคหะร่มเกล้า ต.คลองสองต้นนุ่น
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

4. คริสตจักรลาดกระบัง
โทร 02-737-4693, 081-806-3148

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.ดร.ซีควาน โอห์

5. คริสตจักรร่มเกล้า


 © Copyright 2009. Christian Siam.com