Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตบึงกุ่ม

1. คริสตจักรมหาพรชีวิตใหม่
1009/48-49 ม. 10 ถ. นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 02-969-3676

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. มนัส มาจุขิทะ

2. คริสตจักรคริสเตียนสัมพันธ์กรุงเทพฯ
21/500 ม.สุวรรณนิเวศน์ ซ.9 ถ.นวมินทร์ บึงกุ่ม กทม. 10240
โทร 0-2734-5978

ผู้รับใช้พระเจ้า ศจ.เฉลิม เกตุแก้ว

สังกัด คณะคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย (TAOG)

3. คริสตจักรพระราชกิจ
โทร 089-168-8458

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ. จิราธิวัชน์ ผิวอ่อน

4. คริสตจักรมหาพรสรรเสริญ
โทร 081-438-3966

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.รูธ มาซูนากะ


5. คริสตจักรสหกรณ์
โทร 02-379-7751

ผู้รับใช้พระเจ้า
ศจ.ยงยุทธ ลี


6. คริสตจักรสัมพันธ์มิตรภาพ
โทร 081-909-2805

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.สมหมาย บุตรทุมพันธ์


7. คริสตจักรสัมพันธ์รอดอนันต์
โทร 02-732-5323, 086-887-8375

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.บุญรอด คำมูล


8. คริสตจักรนาซารีนไทยพัฒนา

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.พัชรา แสงวิชัยล


9. คริสตจักรสัมพันธ์เสรีไทย

10. ศาลาธรรมคริสเตียนบริการไมตรีจิตเลิศ © Copyright 2009. Christian Siam.com