Christian Siam

 

 

 

 

Christian Siam - เว็บสำหรับคนอยากรู้จักพระเจ้า

 
 :: สำหรับผู้สนใจพระเจ้า ::
Christian Siam คำถาม - คำตอบ
Christian Siam พระเยซูคือใคร
Christian Siam พระเยซูเกิดจริงหรือ?
Christian Siam เราเกิดมาทำไม
Christian Siam เราตายแล้วไปไหน
Christian Siam ทฤษฎีวิวัฒนาการ...จริง?
Christian Siam เป็นคริสเตียนได้อย่างไร
Christian Siam คำพยานชีวิต

Christian Siam
H O M E
:: สำหรับคริสเตียนใหม่ ::
:: สื่อคริสเตียนออนไลน์ ::
Christian Siam ทีวีคริสเตียน - CGNTV
Christian Siam มานาประจำวัน
Christian Siam วิทยุคริสเตียน
Christian Siam เพลงนมัสการพร้อมคอร์ด
Christian Siam เพลงจาก Youtube
 

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN

         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM
         CHRISTIAN SIAM.COM

                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
                   CHRISTIAN
web counter code

As of 8 Aug 08

รายชื่อคริสตจักรในเขตบางซื่อ

1. คริสตจักรเตาปูนไมตรีจิต
41 ซ.กรุงเทพฯ – นนทบุรี 27
แขวงบางซื่อ บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800
โทร 02-597-1311 แฟกซ์ 02-585-3880

ผู้รับใช้พระเจ้า อ. เชาวลิต เวชประสิทธิ์

กิจกรรมวันอาทิตย์
09.00-12.00 น. นมัสการ/ เทศนา

2. คริสตจักรความรอดกรุงเทพ

ผู้รับใช้พระเจ้า
อ. สมบูรณ์ อิสระมาลา

3. คริสตจักรสองไพ

ผู้รับใช้พระเจ้า
อจ.จำลอง สหัสนนท์


 © Copyright 2009. Christian Siam.com